Moeders tegen drugs verenigd Drugsverslaafde kinderen

Moeders tegen drugs verenigd Drugsverslaafde kinderen. Moedige Moeders helpt. Maar die wil, zegt Ans van Zeeland, ook meer actie.

Ans van Zeeland
HAPS – Ze mag dan – ‘gelukkig’ – geen ervaringsdeskundige zijn, het doet niets af aan de gedreven­heid waarmee Ans van Zeeland zich inzet voor Moedige Moeders.

De organisatie van moeders van jonge drugsgebruikers (zie ook het artikel hiernaast) heeft in de Hapse een enthousiaste voorzit­ter gevonden. Morgen houdt Moe­dige Moeders een landelijke verga­dering in Cuijk. En alhoewel de meeste lokale af­delingen zich in andere delen van het land bevinden, sluit Van Zee­land niet uit dat over een poosje ook in deze regio ‘moedige moe­ders’ opstaan en zich verenigen.

„Laten we onszelf vooral niet voor de gek houden en denken dat drugsproblematiek zich alleen in de grote steden voordoet. Het is overal, ook de jongeren op het platteland, ook de jeugd hier in Haps gebruikt drugs. En dat de ge­volgen soms desastreus zijn, dat wordt te weinig erkend. Oók door gemeentebesturen”, zegt ze. „En zelfs door politici”, erkent Van Zeeland, die zelf kandidaat-raads­lid is voor het CDA in Cuijk en lid van het bestuur van de Bra­bantse CDA-afdeling.

Die functie bracht haar ook in contact met Moedige Moeders.

„Weet je dat inWest-Brabantse steden als Bergen op Zoom en Roosendaal het drugstoerisme enorm groot is? Weet je dat in Roosendaal elk weekend 30.000 mensen drugs komen scoren?”

Veel gemeentebesturen steken hun kop in het zand, zegt ze. Wil­len niet weten dat de kinderen in hun gemeente worden blootge­steld aan drugs, dat er problemen zijn in de gezinnen. Ze noemt Nij­kerk als voorbeeld, een Gelderse gemeente waar christelijke par­tijen als SGP en ChristenUnie maar ook CDA sterk zijn. „Die ge­meente beweerde bij hoog en bij laag dat haar jeugd niet of nauwe­lijks drugs gebruikte. Een bemid­delde sympathisant van Moedige Moeders zei: dan betaal ik een on­derzoek. Er werd een onderzoek gedaan naar het rioolwater, kostte zo’n 4.000 euro. En wat was de uitslag? Gemeten naar de omvang van de gemeente werden er méér drugs gebruikt dan in belangrijke steden. Alleen al wat het gebruik van amfetamine, speed, betreft, staat Nijkerk nu op de derde plaats van Europa, na Amsterdam en Antwerpen. En als het om co­caïne gaat, op nummer tien van de Europese lijst.”

Het gebruik van drugs door jonge kinderen kan een heel gezin ont­wrichten, zegt Van Zeeland.

„Echtscheiding is niet zelden het gevolg. Ouders weten zich vaak geen raad met kinderen die ver­slaafd zijn geraakt. Die kinderen zijn de weg kwijt, maar de ouders evengoed. Bij wie kunnen ze te­recht? Je moet een flinke drempel over om in je omgeving te vertel­len dat je kind aan drugs verslaafd is. Om over de financiële gevol­gen, voor zo’n gezin maar ook voor maatschappij, nog maar te zwijgen.”

Met name synthetische drugs, pil­letjes en GHB, zijn veel te gemak­kelijk te verkrijgen, zegt Van Zee­land. „In Brabant zijn al doden ge­vallen onder jongeren die GHB ge­bruikten. Van wiet wordt gezegd dat het zo erg niet is. Als je maar weet dat de hasj van tegenwoor­dig net zo krachtig is als de hard­drugs van vroeger.”

Moedige Moeders wil meer zijn dan alleen een praatgroep voor ouders die steun bij elkaar zoe­ken. Hoewel hulpverlening hoog in het vaandel staat en ouders die hulp zoeken dag en nacht (zie de website) worden geholpen.

De club wil dat de drugsproble­matiek hoger op de agenda van de overheid komt. „Natuurlijk zijn er organisaties mee bezig. Zoals No­vadic- Kentron in deze regio. Maar wat ons betreft kan het allemaal een tandje hoger. Er moet veel meer aan preventie worden ge­daan en wij willen daarbij helpen. Met onze website, met de uitgave van voorlichtingsmateriaal, sa­men met andere organisaties.”

Volgens Moedige Moeders ontkennen veel gemeente­besturen het gebruik van drugs door de jeugd.